ส่วนการคลัง

   กองช่าง    

 

  สำนักงานปลัด  

 

 

 
   

   
   

นางอารีย์นันท์ ตั้งอยู่ดี

   
   

ปลัด อบต.ดอนข่อย

   
   

   

นายสำอางค์  วงษ์บุญตรี

 

รองปลัด อบต.ดอนข่อย

   

 

 

   
   
นายคำนึง พงษ์ทวี
   
   
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดอนข่อย
   
 
 งานบริหารทั่วไป  
   
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นางสาวภัทราพร สร้อยยอดทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นายสมพร ห้วยหงษ์ทอง

 
นายปฐม บัวทอง
 
นายสมัย สร้อยยอดทอง

พนักงานขับรถยนต์

 
พนักงานขับรถขยะ
 
คนงาน
         

 

 

นางสาวจิราวรรณ หยดหย่อน
 

นางสาวบุญมา สุขเกษม

 

นายสันติ ทองดอนเถิ่ง

คนงาน
 

คนงาน

 

คนงาน

       
 
 
นางสาวชนสิตาพิมพ์ ลิปิกรลือชา
 

นายกิตติภณ รุ่งเรือง

 

นายสักรินทร์ ทองบุญหา

คนงาน
 

ภารโรง

 

คนงาน

         

 

 

นายยิ่ง ทองดอนเหมือน

 

นายโกมินทร์ ไทรเกิดศรี

 

นายณัฐวุฒิ แซ่ตัน

คนงานประจำรถขยะ
 

คนงานประจำรถขยะ

 

คนงานประจำรถขยะ

         

 

 

นางสาวเปรม ทองดอนเหมือน

 
นายสมบัติ ทองดอนแอ
 
นายประเสริฐ ทองดอนเถิ่ง

ภารโรง

 
ยาม
 
ยาม

 

       

 

 

นางสิริกร เส็งเจริญ

 

นายพงค์ศักดิ์ ทองดอนพุ่ม

 

นายอนุชิต ทองกองเตีย

ภารโรง

 

ยาม

 

ยาม

         

 

 

งานนโยบายและแผน

 

 

 

 

นางสาวจิตติมา สมจิต

 

นางสาวฉลองขวัญ ทองดอนพัว

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
         
   
งานกฎหมายและคด
   
 

   
   
นายชยพล โพทุมพา
   
   
นิติกรชำนาญการ
   
         
   
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   

 

 

นางสาวนันทิตา กิตติวิริยะการ

 

นางเสาวนีย์ อินทรัพย์

 

นางสาวภรณี ยิ่งคุ้ม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

ครู อันอับ คศ.2

 

ครู อันดับ คศ.2

       

 

 

นางสาวสุดาทิพย์ ทองดอนสังข์

 
นางสาวปวีณา กลิ่นสุบรรณ
 

นางสาวนภาลัย ทองบุญทรัพย์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

         

 

 

นางสาวสิริพร สิบแอง

 
นางขันติทอง สระทองพรม
 

นางสาววิลัยพร หยดหย่อน

ผู้ดูแลเด็ก

 
ผู้ดูแลเด็ก
 

ผู้ดูแลเด็ก

         

 
 
นางสิริกร ทองดอนแต้ม
 
นางสาวอรปภา ทองดอนเหมือน
 
นางสาววรัญญา ทองดอนเกือง
ผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ดูแลเด็ก
 
พนักงานทั่วไป
         

 
 
นางสาวกมลชนก ทองยอดเกรื่อง
 
นางสาวรมิดา ทองดอนเหมือน
 
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
 
ภารโรง
 
คนงาน
         
   
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
   

 
   
นางสาวสุขศิริ สอดสุข
 
นางสาววารุณี ทองดอนเถิ่ง
   

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
ผช.นักพัฒนาชุมชน
 

 

 
 
 
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th