• แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำป
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) (หน้าปก)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) (ส่วนที่ 1)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) (ส่วนที่ 2)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) (ส่วนที่ 3)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th