• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  2) ก ารมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมรับมือ กรณีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ภาพกิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด
   
 
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
   
 
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2562
  ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
  ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
 
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th