• กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีสาวนร่วม
  โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ภาพกิจจกรรมวันประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th