คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย   

 

   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย   

 
     

 
 
     

นายวีระศักดิ์ ศักดิ์สกุลพรชัย

     
     

นายกอบต.ดอนข่อย

     
             
 

     

 
 

นายชาติชาย สิบแอง

     

นายสง่า ทองดอนแอ

 
 

รองนายกอบต.ดอนข่อย

     

รองนายกอบต.ดอนข่อย

 
             
     

 

 

 
     

นายสมหวัง ทองกองเตีย

 

 

 
     

เลขานุการนายกอบต.ดอนข่อย

     
             
 
 
 
 
 
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th