• คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคาร
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
  ประกาศ ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  คู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ - แบบฟอร์มการขอยืม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th