• ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 

1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

“ สังคมเป็นสุข ประชาชนอยู่ดีกินดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ”

   
 

2. พันธกิจ

1 . ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2 . ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 . มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4 . จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 . พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนภายในตำบล

6 . พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุกๆ ด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

   
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๒ แผนงานการศึกษา

๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๒ แผนงานการเกษตร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. 4 แผนงานสาธารณสุข

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

3.6 แผนงานงบกลาง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th