กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 10 โครงการ

11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 คลิกภาพกิจกรรม

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2556 คลิกภาพกิจกรรม

3. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2556 ดำเนินการแล้ว คลิกภาพกิจกรรม

4. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป คลิกภาพกิจกรรม

5. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ตามแผนยุทธศาสตร์ “สุขภาพดี วิถีคนนครปฐม” คลิกภาพกิจกรรม

6. โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก คลิกภาพกิจกรรม

7. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการแล้ว

8. โครงการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้เลือดออก

9. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการแล้ว คลิกภาพกิจกรรม

10. โครงการคนไทยไร้พุง ดำเนินการแล้ว คลิกภาพกิจกรรม

   
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนข่อย คลิก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th