ข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอง ถนนพลดำริห์

ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน 7 กิโลเมตร มีพื้นที่

รับผิดชอบรวม 16 หมู่บ้าน

 

เนื้อที่

                 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 31.03 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 19,394 ไร่

 

ภูมิประเทศ

                 สภาพภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

                 ทิศเหนือ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

                  ทิศใต้ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

                  ทิศตะวันออก จรด เทศบาลตำบลสามง่ามและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

                  ทิศตะวันตก จรด เทศบาลตำบลกำแพงแสน

 

จำนวนหมู่บ้าน

                 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้

                  1. บ้านดอนทอง 2. บ้านดอนทอง

                  3. บ้านดอนทอง 4. บ้านดอนข่อย

                  5. บ้านดอนมะกอก 6. บ้านสระพัง

                  7. บ้านตะโกสูง 8. บ้านคลองตะลุ้ง

                  9. บ้านบ่อน้ำจืด 10. บ้านโพธิ์ศรี

                  11. บ้านใหม่โพธิ์ศรี 12. บ้านสะอาดพัฒนา

                  13. บ้านใหม่ไผ่เจดีย์ 14. บ้านต้นสำโรงพัฒนา

                  15. บ้านทองสะอาด 16. บ้านไผ่เจริญทอง

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในตำบล ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประชากรทั้งสิ้น 7,737 คน

แยกเป็น ชาย 3,810 คน หญิง 3,927 คน

แยกออกเป็นหมู่บ้านได้ ดังตารางต่อไปนี้

 

จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

                      จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย มีทั้งสิ้น 32 คน สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน เป็นชาย 28 คน เป็นหญิง 4 คน

 

สภาพสังคม

               1.การศึกษา

                      1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
                       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอง
                      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดพัฒนา
                      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำจืด
                      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนข่อย

                      1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

                       - โรงเรียนบ้านดอนทอง 

                        - โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด

                        - โรงเรียนวัดสระพัง         

                      1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

                        - โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด             

                      1.4 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง          

                        - กศน. ตำบลดอนข่อย              

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนทอง หมู่ที่ 3

             - ศูนย์ อปพร.ตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนทอง หมู่ที่ 3

 

การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนราษฎร

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

           - คลอง 2 สาย

           - อ่างเก็บน้ำ (คลองลาดใหญ่) 1 แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - บ่อน้ำบาดาล 35 แห่ง

         - ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง

         - ระบบประปาบาดาล 30 แห่ง

 

ศักยภาพของท้องถิ่น

ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย        

         คณะผู้บริหาร 4 คน

         สมาชิกสภา อบต. 32 คน

       

ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง

        - อปพร. จำนวน 128 คน

        - อส.ตชต. จำนวน 19 คน

        - ทีมกู้ภัย จำนวน 10 คน

 
 
 

 

   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-352056-7  FAX : 034-352056-7

www.donkoi.go.th  E-Mail : admin@donkoi.go.th