โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ภาพกิจกรรมโครงการการจัดทำหน้ากากอนามัย (ครู ก.)
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่เชื้อของ COVID - 19
ภาพกิจกรรมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน กันยายน 2561