ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง 2562
บันทึกข้อคความ-ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง 2562
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ภาพกิจกรรมโครงการการจัดทำหน้ากากอนามัย (ครู ก.)
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่เชื้อของ COVID - 19
ภาพกิจกรรมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่บ้านไทยทรงดำ หมู่ที่ 1
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน กันยายน 2561