ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาประจำเดือน กันยายน 2561
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ปี 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2
UPDATE
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3
UPDATE
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15
UPDATE
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16
UPDATE
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.บ้านสะอาดพัฒนา หมู่ที่14
UPDATE 10/08/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14
UPDATE 12/07/2560